Tajniki prawa karnego – nadzwyczajne złagodzenie kary

Tajniki prawa karnego – nadzwyczajne złagodzenie kary

W niektórych przypadkach sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary. Chodzi o przypadek, gdy orzekana przez sędziego kara jest poniżej ustalonego w Kodeksie Karnym progu kary za dane przestępstwo. Niekiedy jest to odmienny rodzaj środku karnego. Nawet jeżeli sprawca nie zostanie uniewinniony, może czekać go przykładowo kara polegająca na nieodpłatnym wykonywaniu pracy przez określony czas zamiast kary pozbawienia wolności. Chciałbyś dowiedzieć się, czy sędzia może wydać tak łagodny wyrok?

Udzielanie informacji organom ścigania łagodzi wyrok

Sąd dysponuje możliwością ograniczenia wymiaru kary bądź zawieszeniem jej i bywa, że wykorzystuje tę możliwość, o ile osoba oskarżona o dane przestępstwo dzięki swoim zeznaniom odtajni newralgiczne w optyce sądu detale dotyczące czynu przestępczego a także nazwiska i motywy wspólników, którzy również brali udział w określonym zdarzeniu. Faktycznie może tak się zdarzyć, jeżeli skład orzekający a także upoważnione organy są niezdolni do pozyskania wspomnianych informacji odmienną metodą. To rozwiązanie posiada niebagatelne znaczenie dla takich osób, jak chociażby sprawcy wybierający udzielenie informacji sądowi, dążący do zredukowania orzeczonego wobec nich wymiaru kary. Z takimi działaniami wiąże się koncepcja świadka koronnego. Zgodnie z przyjętymi regułami wspomniana koncepcja znajduje zastosowania w przypadku niezwykle ciężkich przestępstw o charakterze zorganizowanym.

Kiedy adwokat łódź sprawy karne może podjąć skuteczną walkę o obniżenie wymiaru kary?

Prawnicy są w stanie podać minimum kilka okoliczności, gdy sąd może odstąpić od wysokiego wymiaru kary. Odpowiedzialnego za wyrok sędziego może do tego skłonić sytuacja, gdy w mniemaniu sędziego kara jest zbytnio wysoka biorąc pod uwagę wagę danego czynu. Może to wystąpić, gdy:

Oskarżony osiągnął kompromis z poszkodowanym a poza tym skutki szkody zostały zredukowane dzięki zadośćuczynieniu.

Jeżeli zachowanie oskarżonego przekonuje o tym, iż próbował nie dopuścić do powstania szkody a po tym, jak została dokonana, to nosił się z zamiarem szybkiej likwidacji skutków szkody.

Jeżeli przestępca bądź jego bliski, na skutek popełnionego przestępstwa ponieśli znaczny uszczerbek na zdrowiu.

Łagodniejszy wyrok dla niepełnoletniego

Sędzia ma prawo wydać wyrok zgodny z regułą nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec nieletniego. Jednak jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy zostały urzeczywistnione kluczowe warunki. Fachową poradą dotyczącą tych warunków zapewni adwokat łódź sprawy karne. Do listy owych szczególnych warunków należą przykładowo brak karalności uprzedniej, wyrażony żal czy udzielanie informacji organom ścigania. Najważniejsze, aby zaistniała aprobatę dla wzięcia udziału w programie naprawczym opartym na terapii i opiece odpowiednich do tego ciał zajmujących się resocjalizacją.